KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Orman Mühendisliği

2018-2019 Güz ve Bahar Dönemleri Bitirme Tezi Çalışması İçin Belirlenen Konular-20.12.2019

2018-2019 Güz ve Bahar Dönemleri Bitirme Tezi Çalışması İçin Belirlenen Konular

NOT: 22.06.2018 tarihi Bütünleme Sınavları son tarihine kadar formların doldurularak ilgili kişilere imzalatıldıktan sonra bölüme teslim edilmelidir.

Dersin Hocası

Verilebilecek Konular

Prof. Dr. Selçuk İNAÇ

……Orman İşletme Müdürlüğünde Son Beş Yılda Çıkan Orman Yangınları Üzerine İncelemeler

……Orman İşletme Müdürlüğünde Son Beş Yılda Çıkan Orman Yangınları Üzerine İncelemeler

……Orman İşletme Müdürlüğünde yapılan Milli Park Çalışmaları Üzerine İncelemeler

……Orman İşletme Müdürlüğünde yapılan Milli Park Çalışmaları Üzerine İncelemeler

……Orman İşletme Müdürlüğünde Doğa Koruma ve Yaban Hayvanları Ekolojisi Üzerinde Yapılan Çalışmaların İncelenmesi

Doç. Dr. Ferit KOCAÇINAR

Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin orman ekosistemleri üzerindeki etkisi

Çölleşme ile mücadele çalışmaları

Kurak ve yarı kurak ağaçlandırmaları

Biyoçeşitlilik iklim ilişkileri

Orman ekosistemlerinde kuraklığın etkilerinin belirlenmesi

Doç.Dr. Turgay DİNDAROĞLU

............................ Bölgesinde Orman Ekosistemi ile Fizyografik Karakteristikler Arasındaki İlişkilerin Araştırılması

............................ Bölgesinde Çevre Kirliğinin Toprak ve Hava Kalitesi Üzerine Etkilerinin Araştırılması

............................ Bölgesinde Jeolojik Özellikler ve Toprak Özellikleri Arasındaki İlişkilerin Araştırılması

............................ Bölgesinde Klimatik Özellikler ve Toprak Özellikleri Arasındaki İlişkilerin Araştırılması

............................ Bölgesinde Toprak ve Fizyografik Özellikler Arasındaki İlişkilerin Araştırılması

Dr.Öğr.Üyesi Ömer EKER

Planlama ve Yönetim bakımından Kahramanmaraş ilinde kent ormancılığının araştırılması

Sosyal Ormancılık ve Ekoturizm ilişkilerinin sosyo-ekonomik bakımdan irdelenmesi

Özel Ağaçlandırma çalışmalarının ormancılık politikası ve ormancılık hukuku açısından incelenmesi

Sosyo-Ekonomik kalkınmada Yayla Turziminin önemi

Endüstriyel Ormancılık kapsamında Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye’nin karşılaştırılması

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet PAK

Ormancılık Faaliyetlerinde Taşra Teşkilatının Kurumsal Yapısından Kaynaklanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri: …………………………………… Bölge Müdürlüğü Örneği

Ormancılık Faaliyetlerinde Yasal Mevzuattan Kaynaklanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri: …………………………………… Bölge Müdürlüğü Örneği

Ormancılıkta Orman Teşkilatı ile Orman Fakülteleri arasında İşbirliği sağlanmasında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri: ……….. Orman Fakültesi/ …………………………. Orman Bölge Müdürlüğü Örneği

Dr. Öğr. Üyesi Mahmut REİS

İllerde küresel iklim değişikliği analizleri

Mera vejetasyonunun karbon stoğu üzerine araştırmalar

Toprak erodibilitelerinin belirlenmesi üzerine araştırmalar

Havzalarda dere akımı üzerine etkili olan etmenlerin belirlenmesi üzerine araştırmalar

Arazi kullanımlarına göre toprak sıkışma değerlerinin belirlenmesi üzerine araştırmalar

Dr. Öğr. Üyesi

Seyran PALABAŞ UZUN

İtalya Odunsu Bitki Florası

........ Orman Florası ve Endemizm

Kahramanmaraş İli Endemik ……………….. Türü Üzerine İncelemeler

……Yöresi Florası

KSÜ Kampüsünde Bazı Ağaç Türleri Üzerinde Fenolojik Gözlemler

Dr. Öğr. Üyesi

Alper UZUN

Yapraklı Ağaçların Kışın Tanınması

…..Orman Florası ve Endemizm

Kahramanmaraş İli Endemik ……………….. Türü Üzerine İncelemeler

…..Yöresi Florası

KSÜ Kampüsünde Bazı Ağaç Türleri Üzerinde Fenolojik Gözlemler

Dr. Öğr. Üyesi Neşe GÜLCİ

Türkiye de ormancılıkta tomruk üretim çalışmalarının değerlendirilmesi

Tarım traktörünün ormancılıkta kullanım olanaklarının incelenmesi

Arazi eğim gruplarına göre mekanik üretim araçlarının kullanımlarının değerlendirilmesi 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Sercan GÜLCİ

Ormancılıkta İnsansız Hava Araçlarının Kullanım Olanakları

İnsansız Hava Araçları İle Çekilen Fotoğraflardan Sayısal Yüzey Modeli Üretimi

Orman İşçilerinin Maruz Kaldığı Tozların Araştırılması ve Değerlendirilmesi

CBS yardımıyla En Uygun Maliyetli Yolun Bulunması

Ormancılıkta Kullanılabilecek Düşük Maliyetli Sensörlerin Araştırılması

Dr. Öğr. Üyesi Bülent LAZ

……Yöresi Ağaçlandırma Sahalarındaki Coleoptera Türleri

……Yöresi Meşe Sahalarındaki Coleoptera Takımının Belirlenmesi

……Yöresi Coleoptera Türleri

…… Orman Bölge Müdürlüğü Sınırları İçindeki Ormanlarda Diplodia sapinea ve Diplodia pinea Zararlılarının tespiti

 

Dr. Öğr. Üyesi Bülent AKGÜN

Kurak ve yarı kurak alan ağaçlandırmalarında kullanılan türlerin fizyolojik ve anatomik özelliklerinin belirlenmesi

Tahrip edilen orman alanlarının restorasyonunda ve rehabilitasyonunda kullanılan bazı yöntemler

Türkiye’deki endüstriyel ağaçlandırmaların analizi ve bu ağaçlandırmalarda kullanılan türlerin özelliklerinin belirlenmesi

…..Orman Bölge Müdürlüğünde hızlı büyüyen türlerle yapılan ağaçlandırma çalışmalarının incelenmesi

…..Orman Bölge Müdürlüğünde hızlı büyüyen türlerle yapılan ağaçlandırma çalışmalarının incelenmesi

 

Orman Mühendisliği Bölüm Başkanı

                                                                                                    Prof. Dr. Selçuk İNAÇ